مشاوره آکوستیک در پروژه های ساختمانی

فارسی

خدمات پیش از ساخت

ارائه مشاوره تخصصی آکوستیک در مرحله تهیه نقشه های فاز صفر، یک و دو ساختمان در هماهنگی با سایر رشته های مهندسی، شامل:
- بررسی آلودگی صوتی بافت تاثیرگذار پیرامون سایت
- جانمایی فضاها، اجزای ساختمانی و تأسیساتی
- انتخاب سیستم های ساختمانی و تأسیساتی
- انتخاب مصالح ساختمانی
- انتخاب مصالح عایق بندی صوتی
- طراحی جزئیات اجرایی مطلوب و راهکارهای موردی برای بهبود شرایط صوتی فضاها
- طراحی صوتی بهینه سالن های اجتماعات، همایش ها و...

خدمات حین ساخت

- انجام آزمایش های تخصصی لازم روی نمونه ها در آزمایشگاه و همچنین موارد اجرا شده به صورت نمونه در محل پروژه جهت تأیید ادامة اجرا
- نظارت بر اجرای راهکارها و جزئیات اجرایی طراحی شده جهت دستیابی به وضعیت صوتی مطلوب

خدمات پس از ساخت

- آزمایش و ارزیابی کارایی صوتی ساختمان
- بررسی نقشه های چون ساخت و برداشت میدانی، جهت طراحی و ارائه راهکارهای ممکن جهت بهبود عملکرد صوتی ساختمان
- انجام خدمات ممیزی صوتی، ارایه گواهینامه و رتبه بندی ساختمان بر مبنای طراحی و آزمایشات

خدمات آزمایشگاهی

انجام آزمایش های استاندارد در محل و در آزمایشگاه جهت تعیین عملکرد مصالح و رده صوتی ساختمان، شامل:

- اندازه‌گیری آزمايشگاهي كاهش تراگسيل نوفه کوبه‌ای با استفاده از كف سنگين استاندارد
- اندازه‌گیری آزمايشگاهي افزایش شاخص کاهش صدا به دلیل استفاده از پوشش های اضافی
- اندازه‌گیری آزمايشگاهي افت صوتی جداره ها اعم از دیوار، در، پنجره، در مقابل صدای هوابرد
- اندازه گيري تراز معادل صدا (LAeqT) و تراز درصدی صدا به دسی‌بل يا تراز بيناب صدا

بر اساس استانداردهای:
- مبحث 18 مقررات ملی ساختمان
- استاندارد ملی ایران 8568: اندازه گیری صدابندی در ساختمان ها و اجزای ساختمانی
BS EN ISO 10140: Laboratory measurement of sound insulation of building elements -
BS EN ISO 16283: Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements -