تامین امکانات و تجهیزات

در هر چرخه بازیافت پسماندهای قابل بازیافت ، نقش امکانات و تجهیزات، جهت جمع آوری جزء به جزء و انتخابی و نیز انتقال آسان به واحد های بازیافت به منظور دستیابی به یک چرخه با کیفیت و کمیت بالا، به صورت متمرکز در یک منطقه بسیار حیاتی می باشد. به طوریکه بدون آنها چرخه به درستی کار نخواهد کرد. از همین رو ساخت و تامین امکانات و تجهیزات موردنیاز، یکی از اقدامات اصلی این دپارتمان می باشد.
برخی از دستگاه های فعلی این شرکت عبارت است از:
• دستگاه های مناسب جهت تفکیک جزء به جزء پسماند در مبدا تولید
• دستگاه های کم حجم ساز پسماند
• دستگاه های RVM

پسماندهای قابل بازیافت موردنظر که دستگاه های فوق برای آنها طراحی می شوند عبارتند از:
• انواع پسماندهای بسته بندی (Packaging Waste)
• پسماندهای الکتریکی (E-Waste)
• پسماندهای انواع باتری ها (Batteries)