خدمات تخصصی بازیافت

در این بخش، خدمات تخصصی مربوط به راه اندازی واحدهایی جهت بازیافت پسماندها و ضایعات ارائه می شود. این خدمات عبارتند از:
• انجام مطالعات پیش امکان سنجی و امکان سنجی
• تهیه طرح توجیهی جهت احداث واحد
• تامین تجهیزات موردنیاز
• پشتیبانی فنی طرح